Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
DT-01 - WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU LUB PRZEBUDOWĘ ZJAZDU Pas drogowy
DT-02 A - Wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym związanym z umieszczeniem urzadzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami. Pas drogowy
DT-02 B - Wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego w celu prowadzenia robó lub potrzebami zarządzania drogami Pas drogowy
DT-03 - Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego. Pas drogowy
GiGN-01 - Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu. Dzierżawa gruntu
GiGN-02 - Wydzierżawienie gruntu. Dzierżawa gruntu
GiGN-03 - Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej. Nieruchomości - procedury
GiGN-04 - Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Lokale mieszkalne - sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy
GiGN-05 - Nadanie numeru porządkowego nieruchomości. Nieruchomości - procedury
GiGN-06 - Podział nieruchomości Nieruchomości - procedury
GiGN-07 - Rozgraniczenie nieruchomości. Nieruchomości - procedury
GiGN-08 - Zamiana nieruchomości gruntowej. Nieruchomości - procedury
GiGN-09 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Użytkowanie wieczyste - procedury
GP-01 - Wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie terenu
GP-02 - Wniosek o wypis/wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Przeznaczenie terenu
GP-03 - Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie terenu
GP-04 - Wniosek / uwaga do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie terenu
GP-05 - Wniosek / uwaga do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie terenu
GP-06 - WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PODJĘCIU DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DN. 9.10.2015 r. O REWITALIZACJI Przeznaczenie terenu
OR-01 - Publikacja treści w Miejskim Portalu Internetowym. Współpraca z Miejskim Portalem Internetowym
OR-02 - Współpraca z Miejskim Portalem Internetowym. Współpraca z Miejskim Portalem Internetowym
OSiR-01 - Składanie informacji o wyrobach zawierających azbest. Azbest
OSiR-02 - Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Ochrona środowiska
OSiR-03 - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ochrona środowiska
OSiR-04 - Dofinansowanie zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym Ochrona środowiska
OSiR-05 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej Wycinka drzew - zezwolenia
OSiR-06 - Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Odpady komunalne
OSiR-07 - Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną. Psy ras uznawanych za agresywne
OSiR-08 - Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów Wycinka drzew - zezwolenia
OSiR-09 - Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii Ochrona środowiska
OSiR-10 - Dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Oczyszczalnie przydomowe
OSiR-11 - Dofinansowanie części kosztów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych Azbest
OSIR-12 Zezwolenie na prowadzenie działalnosci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Ochrona środowiska
PIO-01 - Podatek leśny - osoby fizyczne i prawne. Podatki i opłaty lokalne
PIO-02 - Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne. Podatki i opłaty lokalne
PIO-03 - Podatek od nieruchomości - osoby prawne. Podatki i opłaty lokalne
PIO-04 - Podatek od środków transportowych. Podatki i opłaty lokalne
PIO-05 - Podatek rolny - osoby fizyczne i prawne. Podatki i opłaty lokalne
PIO-06 - Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych - odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie. Podatki i opłaty lokalne
PIO-07 - Wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Podatki i opłaty lokalne
PIO-08 - Zaświadczenia w sprawach podatkowych. Podatki i opłaty lokalne
PIO-09 - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom. Podatki i opłaty lokalne
PIO-10 - Zwrot lub zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań. Podatki i opłaty lokalne
PIO-11 - Wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej. Opłata skarbowa
PIO-14 - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 1 marca 2021 r. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PIO-15 - Zwolnienia i ulgi z tytułu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego Podatki i opłaty lokalne
PRI-01 - Wynajem świetlic wiejskich Wynajem świetlic wiejskich
SG-01 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Informacja publiczna
SG-02 - Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej Informacja publiczna
SO - 17 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Alkohol - zezwolenia
SO 18 - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Alkohol - zezwolenia
SO-01 - Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu Dowody osobiste
SO-02 - Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie/uszkodzeniu dokumentu Dowody osobiste
SO-03 - Działalność gospodarcza-wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie. Działalność gospodarcza
SO-04 - Wyrażenie opinii o lokalizacji kasyn lub salonów gier. Działalność gospodarcza
SO-05 - Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL. Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
SO-06 - Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Usługi hotelarskie
SO-07 - Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania Wybory
SO-08 - Wymeldowanie decyzją administracyjną. Wymeldowanie - procedury
SO-09 - Wymeldowanie z pobytu czasowego. Wymeldowanie - procedury
SO-10 - Wymeldowanie z pobytu stałego. Wymeldowanie - procedury
SO-11 - Zastrzeżenie numeru PESEL Zastrzeganie numeru PESEL - procedury
SO-12 - Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin. Zameldowanie - procedury
SO-13 - Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich. Zameldowanie - procedury
SO-14 - Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich Zameldowanie - procedury
SO-15 - Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców Zameldowanie - procedury
SO-16 Wniosek o nadanie numeru PESEL Nadanie numeru PESEL
SO-19 - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Alkohol - zezwolenia
USC-01 - Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia. Urząd Stanu Cywilnego
USC-02 - Zmiana imienia / nazwiska. Urząd Stanu Cywilnego
USC-04 - Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Urząd Stanu Cywilnego
USC-11 - Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego
USC-14 - Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny). Urząd Stanu Cywilnego
WOP -13 - Wzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego Realizacja zadania publicznego w trybie pozakonkursowym
WOP-04 - Wzór oferty na realizację zadania publicznego- pożytek publiczny Realizacja zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert
WOP-05 - Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego- pożytek publiczny Realizacja zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert
WOP-06 - Wniosek o przyznanie stypendium sportowego w Gminie Kąty Wrocławskie Realizacja zadania publicznego z zakresu sportu w ramach naboru ofert
WOP-07 - Wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na zadanie publiczne z zakresu rozwoju sportu. Realizacja zadania publicznego z zakresu sportu w ramach naboru ofert
WOP-08 - Wzór rozliczenia wykonania zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu. Realizacja zadania publicznego z zakresu sportu w ramach naboru ofert
WOP-09 - Wniosek o przyznanie nagrody, wyróżnienia dla sportowca, nagrody dla trenera Realizacja zadania publicznego z zakresu sportu w ramach naboru ofert
WOP-10 - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Zgromadzenia - zawiadomienia
WOP-11 - Imprezy masowe. Imprezy masowe
WOP-12 - Wzór oferty na realizację zadania publicznego (mały grant Realizacja zadania publicznego w trybie pozakonkursowym