Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

PIO-04 - Podatek od środków transportowych.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Dla osób fizycznych i prawnych - deklaracja na podatek od środków transportowych składana w terminie do 15 lutego na dany rok podatkowy, sporządzona na formularzu według określonego wzoru. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • odpowiednio skorygowane deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności

Wzory deklaracji:

 • wzór deklaracji DT-1 w formacie PDF ,
 • załącznik DT-1A w formacie PDF .

Komórka organizacyjna

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat, ul. Kościuszki 16 a, pok. 3a, tel. 71 332 39 46, e-mail: pio@katywroclawskie.pl


Opłaty

Nie dotyczy.


Termin i sposób realizacji

 

Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji - bez wezwania organu podatkowego, w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.2023.70 t.j.)

 • uchwała Nr LXXII/897/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2024 (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2023 r.,poz. 6834),

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 28 grudnia 2018 r. poz. 2436).


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.


Dodatkowe informacje, uwagi

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany lub nabyty, powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 • po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

  • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,

  • do dnia 15 września roku podatkowego – II rata,

 • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich Nr 73 9574 0005 2001 0000 0101 0001