Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

OSiR-09 - Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie dofinansowania (wzór do pobrania w formacie PDF  lub DOC wraz z załącznikami:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu budowlanego lub lokalu, w którym instalowane będą urządzenia grzewcze; dla wspólnoty mieszkaniowej – uchwała wspólnoty
 • jeżeli zadanie tego wymaga - decyzja (pozwolenie na wykonanie instalacji), wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub dokument potwierdzający zgłoszenie realizacji zadania do organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty) z adnotacją organu o braku sprzeciwu wobec planowanych robót lub pozwolenie wodnoprawne w przypadku wykorzystania pomp ciepła pozyskujących ciepło z wód podziemnych
 • kosztorys lub inny dokument zawierający planowany koszt inwestycji z kalkulacją ceny (szacowany koszt inwestycji z podaniem kosztów jednostkowych - koszt usługi montażu, koszt urządzenia, itp.)
 • zaświadczenie z Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu potwierdzające złożenie deklaracji podatkowej z tytułu podatku dochodowego ze wskazaniem jako miejsca zamieszkania gminę Kąty Wrocławskie za poprzedni rok podatkowy lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru dokumentu elektronicznego z Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, potwierdzające złożenie deklaracji podatkowej z tytułu podatku dochodowego ze wskazaniem jako miejsca zamieszkania gminę Kąty Wrocławskie za poprzedni rok podatkowy lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego na terenie gminy Kąty Wrocławskie

W przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów należy przedłożyć oryginały do wglądu.

Termin składania wniosków - do 30 września każdego roku budżetowego

2. W celu rozliczenia umowy wnioskodawca składa do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zgłoszenie zakończenia realizacji przedsięwzięcia (wzór do pobrania w formacie PDF  lub DOC wraz z następującymi dokumentami 

 • imienna faktura VAT lub rachunek określający koszt zadania z adnotacją „zapłacono gotówką” lub załączonym dokumentem potwierdzającym zapłatę należności
 • dokumentacja odbioru technicznego robót
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii – w przypadku montażu paneli fotowoltaicznych

W przypadku dołączenia kopii dokumentów należy przedłożyć oryginały do wglądu. 


Komórka organizacyjna

Miejsce złożenia dokumentów

 • Biuro Obsługi Klienta ul. Rynek-Ratusz 1, Kąty Wrocławskie, parter, pokój nr 10, tel. 71-390-72-06, 71-390-72-00, fax. 71-390-72-01
 • Biuro Obsługi Klienta ul. Dworcowa 4 (budynek pkp), tel. 71-336-20-05

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, I piętro pokój nr 25A, tel. 71 390–71–51, fax 71 390–72–01, e–mail: ochrona@katywroclawskie.pl


Opłaty

Nie podlega


Termin i sposób realizacji

Podpisanie umowy - do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

Wypłata dofinansowania -  do 30 dni od daty przedłożenia kompletnego zgłoszenia zakończenia realizacji zadania

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy.


Podstawa prawna


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

 

Wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.