Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

OSiR-04 - Dofinansowanie zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dofinansowanie (do pobrania w formacie PDF  lub DOC )

Załączniki:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu budowlanego lub lokalu, w którym instalowane będą urządzenia grzewcze; dla wspólnoty mieszkaniowej – uchwała o utworzeniu wspólnoty
 • pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (jeśli jest wymagana)
 • decyzja (pozwolenie na wykonanie instalacji), wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub dokument potwierdzający zgłoszenie realizacji zadania do organu właściwego rzeczowo z adnotacją tego organu (lub zaświadczeniem) o braku sprzeciwu wobec planowanych robót lub pozwolenie wodnoprawne w przypadku wykorzystania pomp ciepła pozyskujących ciepło z wód podziemnych – jeżeli zadanie tego wymaga

W przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów należy przedłożyć oryginały do wglądu.

 • uchwała wspólnoty mieszkaniowej o zgodzie na realizację przedsięwzięcia wraz z upoważnieniem zarządu wspólnoty do podejmowania czynności z tym związanych

 • kosztorys lub inny dokument zawierający planowany koszt inwestycji z kalkulacją ceny (szacowany koszt inwestycji z podaniem kosztów jednostkowych – koszt zakupu kotła, koszt usługi montażu kotła itp.)
 • w przypadku współwłasności – zgodę pozostałych współwłaścicieli na ubieganie się o dotację
 • zaświadczenie z Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu potwierdzające złożenie deklaracji podatkowej z tytułu podatku dochodowego ze wskazaniem jako miejsca zamieszkania gminy Kąty Wrocławskie za poprzedni rok podatkowy lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru dokumentu elektronicznego z Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, potwierdzające złożenie deklaracji podatkowej z tytułu podatku dochodowego ze wskazaniem jako miejsca zamieszkania gminy Kąty Wrocławskie za poprzedni rok podatkowy lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego na terenie gminy Kąty Wrocławskie

2. W celu rozliczenia umowy wnioskodawca składa do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zgłoszenie zakończenia realizacji przedsięwzięcia (do pobrania w formacie PDF  lub 

wraz z następującymi dokumentami

 • oryginały faktur

 • imienny dokument zezłomowania - karta przekazania odpadu/formularz przyjęcia odpadów metali, potwierdzającego trwałe wyłączenie z użytkowania ogrzewania opartego na paliwie stałym
 • oświadczenie o odłączeniu się od lokalnej kotłowni wyposażonej w ogrzewanie oparte na paliwie stałym w formacie pdf  lub doc 
 • dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie przedsięwzięcia i dopuszczenie do użytkowania (np. protokół odbioru wewnętrznej instalacji gazowej, protokół z próby szczelności, protokół z pomiarów instalacji elektrycznej, protokół odbioru technicznego urządzenia i dopuszczenie do użytkowania, zaświadczenie o możliwości użytkowania zainstalowanych urządzeń, sporządzone przez osobę posiadającą uprawnienia, niezbędne pozwolenia, decyzje, itp.)
 • opinia kominiarska potwierdzająca trwałe odłączenie pozostawionego pieca kaflowego od przewodu kominowego
 • w zależności od rodzaju nowego źródła ciepła

  a) w przypadku wymiany na kocioł gazowy:

 • deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE)
 • opinia kominiarska ustalająca prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni
 • b) w przypadku wymiany na kocioł na lekki olej opałowy:

 • deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE)
 • opinia kominiarska ustalająca prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni
 • c) w przypadku wymiany na ogrzewanie elektryczne (inne niż pompa ciepła)::

 • deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE)
 • d) w przypadku wymiany na kocioł opalany paliwem stałym lub biomasą, który spełnia warunki określone w Regulaminie:

 • certyfikat lub inny równoważny dokument instytucji posiadającej certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymogów klasy 5 wg normy PN-EN303-5:2012
 • opinię kominiarską ustalającą prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni
 •  e) w przypadku pompy ciepła

 • deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE)
 • W przypadku dołączenia kopii dokumentów należy przedłożyć oryginały do wglądu – nie dotyczy faktur i oświadczenia o odłączeniu się od lokalnej kotłowni wyposażonej w ogrzewanie oparte na paliwie stałym

   


Komórka organizacyjna

Miejsce potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem

 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, I piętro pokój nr 25A, tel. 71 390–71–51, fax 71 390–72–01

Miejsce złożenia dokumentów

 • Biuro Obsługi Klienta, ul. Rynek-Ratusz 1, Kąty Wrocławskie parter, pokój nr 10, tel. 71-390-72-06, 71-390-72-00, fax. 71-390-72-01
 • Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 4 Smolec (budynek pkp), tel. 71-336-20-05

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, I piętro pokój nr 25A, tel. 71 390–71–51, fax 71 390–72–01, e–mail: ochrona@katywroclawskie.pl


Opłaty

Nie podlega


Termin i sposób realizacji

Po złożeniu kompletnego wniosku komisja złożona z pracowników tut. Urzędu przeprowadza oględziny celem potwierdzenia, że budynek lub lokal mieszkalny jest ogrzewany piecem opalanym paliwem stałym.

Podpisanie umowy - do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Wypłata dofinansowania - do 30 dni od daty przedłożenia kompletnego zgłoszenia zakończenia realizacji zadania.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych na realizację zadnia przed dniem zawarcia umowy.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • Uchwała nr LIV/695/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe, ekologiczne źródło ciepła

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

Wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.