Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

PIO-09 - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

UWAGA!!! OBOWIĄZUJE NOWY WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy wniosek o zwrot podatku powinien zawierać:  (wzór do pobrania w formacie  PDF )

1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;
2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany;
3. Numer PESEL albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;
4. Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, o których mowa w art. 4 ust. 2, położonych na obszarze gminy Kąty Wrocławskie;

5.Oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego;
6. Pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
7. Numer rachunku bankowego potrzebny do zwrotu podatku na konto.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się także:

 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru,
 • imienne faktury VAT oryginały lub ich kopie z okresu 6 miesięcy przed miesiącem składania wniosków,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis 
 • oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej 
 • oświadczenie właściciela / dzierżawcy 
 • zestawienie faktur
 • informacja ws. publikacji w BIP 
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Uwaga : Każde podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów - numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego, a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych - art. 168 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.2023 poz. 2383 ze zm.)


Komórka organizacyjna

 • Wydział Podatków i Opłat ul. Kościuszki 16a, pok. 3, tel: 71 390 51 75
 • Biuro Obsługi Klienta ul. Rynek-Ratusz 1, parter, pokój nr 10, tel. 71 390 72 06, 71 390 72 00, fax. 71 390 72 01
 • Biuro Obsługi Klienta ul. Dworcowa 4, Smolec 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat, ul. Kościuszki 16a, - tel. 71 390 51 75, fax 71 390 72 01, e-mail: pio@katywroclawskie.pl


Opłaty

Nie dotyczy.


Termin i sposób realizacji

Wnioski można skłądać w dwóch terminach w ciągu danego roku, tj. I termin - luty, II termin - sierpień. Wydanie decyzji ustalającej wysokość kwoty zwrotu podatku akcyzowego powinno nastąpić w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2015.1340 ze zmianami).
 2. Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U z 2023 poz. 965)
 3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2020.333 t.j.).
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2018.2466).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Podmioty uprawnione do ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego:

 1. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu.
 2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 3. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
 4. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

W 2024 roku producenci rolni mogą składać do burmistrza wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

a) od 1 lutego 2024 r. do 29 luty 2024 r. producent rolny składa wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

b) od 1 sierpnia 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. producent rolny składa wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

Terminy wypłaty zwrotu:
I termin
 - kwiecień danego roku,
II termin - październik danego roku,
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Po więcej informacji odsyłamy na stronę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2024 roku - 110 litrów ON

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2024 roku wynosi 1,46 zł (Dz. U. 2023.2674)

!!! W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła, owiec, kóz i koni na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. poz. 1815).