Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

PIO-09 - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

UWAGA!!! OBOWIĄZUJE NOWY WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy wniosek o zwrot podatku powinien zawierać:  (wzór do pobrania w formacie  PDF )

1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;
2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany;
3. Numer PESEL albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;
4. Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, o których mowa w art. 4 ust. 2, położonych na obszarze gminy Kąty Wrocławskie;

5.Oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego;
6. Pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
7. Numer rachunku bankowego potrzebny do zwrotu podatku na konto.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się także:

 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru,
 • imienne faktury VAT oryginały lub ich kopie z okresu 6 miesięcy przed miesiącem składania wniosków,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis 
 • oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej 
 • oświadczenie właściciela / dzierżawcy 
 • zestawienie faktur
 • informacja ws. publikacji w BIP 
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Uwaga : Każde podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów - numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego, a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych - art. 168 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.2021 poz. 1540 ze zm.)


Komórka organizacyjna

 • Wydział Podatków i Opłat ul. Kościuszki 16a, pok. 2, tel: 71-390-71-41
 • Biuro Obsługi Klienta ul. Rynek-Ratusz 1, parter, pokój nr 10, tel. 71-390-72-06, 71-390-72-00, fax. 71-390-72-01
 • Biuro Obsługi Klienta ul. Dworcowa 4, Smolec 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat, ul. Kościuszki 16a, - tel. 71 390 71 41, fax 71 390 72 01, e-mail: pio@katywroclawskie.pl


Opłaty

Nie dotyczy.


Termin i sposób realizacji

Wnioski można skłądać w dwóch terminach w ciągu danego roku, tj. I termin - luty, II termin - sierpień. Wydanie decyzji ustalającej wysokość kwoty zwrotu podatku akcyzowego powinno nastąpić w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2015.1340 ze zmianami).
 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2019.1256 t.j.).
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2018.2466).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Podmioty uprawnione do ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego:

 1. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu.
 2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 3. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
 4. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

W 2023 roku producenci rolni mogą składać do burmistrza wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

a) od 1 lutego 2023 r. do 28 luty 2023 r. producent rolny składa wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

b) od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. producent rolny składa wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Terminy wypłaty zwrotu:
I termin
 - kwiecień danego roku,
II termin - październik danego roku,
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

NOWOŚĆ OD 2023 ROKU!!!

Nowością od 2023 roku jest wprowadzenie dodatkowego limitu zwrotu akcyzy dla hodowców bydła. Limit ustala się jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy.

Dodatkowo do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określone w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - w przypadku ubiegania się producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2023 roku - 110 litrów ON

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2023 roku wynosi 1,20 zł (Dz.U.2022.2832)